TRẮC NGHIỆM SỬ 12- BÀI 5 CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA-TINH

Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ?
A. Khu vực Nam Phi.

B. Khu vực Tây Phi.

C. Khu vực Đông Phi.

D. Khu vực Bắc Phi.

Câu 2. Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II ?
A. Cách mạng Libi bùng nổ (1952).

B. Thắng lợi của phong trào cách mạng Angiêri (1962).

C. Cuộc binh biến của sĩ quan, binh lính yêu nước ở Ai Cập (1952).

D. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Tuynidi (1956).

Câu 3. Vì sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” ?
A. Đây là năm có 17 nước ở Bắc Phi giành được độc lập.

B. Đây là năm có 27 nước Tây và Nam Phi giành được độc lập.

C. Đây là năm có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

D. Đây là năm có 37 nước ở châu Phi giành được độc lập.

Câu 4. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?
A. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Angiêri thắng lợi.

B. Cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha của nhân dân Ănggôla, Môdămbích giành thắng lợi.

C. Sự thắng lợi của nhân dân Nam Rôdêdia đưa đến sự ra đời của nước Cộng hoà Dimbabuê.

D. Chính quyền Nam Phi phải trao trả độc lập cho NaMibia.

Câu 5. Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là :
A. Đấu tranh ngoại giao.

B. Đấu tranh quân sự

C. Đấu tranh chính trị.

D. Đấu tranh vũ trang.


 
Câu 6. Khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập là :
A. Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

B. Dịch bệnh lan tràn.

C. Tỉ lệ tăng dân số cao.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 7. Cuộc nội chiến năm 1994 được xem là bi thảm nhất của xung đột sắc tộc ở châu Phi diễn ra tại :
A.Môdămbích.

B. Xômali.

C. Ruanda.

D. Nam Phi.

Câu 8. Cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, nước nào ở châu Phi đã lâm vào nạn đói trầm trọng ?
A. Xômali.

B. Êtiôpia.

C. Nigiêria.

D. Xuđăng.

Câu 9. Hình ảnh "Lục địa bùng cháy" chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh ?
A. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân Mĩ Latinh.

B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong bào đấu tranh cách mạng ở Mĩ Latinh.

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất bùng nổ ở rất nhiều nước Mĩ Latinh.

D. Một loạt nước Mĩ Latinh giành được độc lập.

Câu 10. Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là :
A. Rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.

B. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.

D. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.


 
Câu 11. Sự khác biệt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở châu Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ II là :
A. Châu Phi đấu tranh chống chù nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

B. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính trị.

D. Lãnh đạo cách mạng ở châu Phi lài giai cấp vô sản, Mĩ Latinh là giai cấp tư sản dân tộc.

Câu 12. Chế độ Apácthai ở Nam Phi là :
A. Một chế độ phân biệt đấng cấp hết sức nghiệt ngã.

B. Một biến tướng của chủ nghĩa thực dân.

C. Một biểu hiện của chế độ độc tài chuyên chế.

D. Một chế độ chiếm nô khắc nghiệt.

Câu 13. Nênxơn Manđêla là ai ?
A. Là vị Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ chế độ Apácthai.

B. Là vị Tổng thống đã ủng hộ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi.

C. Là vị Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.

D. Là vị Tổng thống bị nhân dân Nam Phi lên án nhất vì cố tình bảo vệ chế độ Apácthai bất công.

Câu 14. Nước nào đã giành thắng lơi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ năm 1959 ?
A. Goatômaia.

B. Áchentina.

C. Vênêxuêla.

D. Cuba.

Câu 15. Những năm 60, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh ?
A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người Châu Mĩ”.

B. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.

C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”.

D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.

Câu 16. Những nước nào dưới đây là nước công nghiệp mới ?
A. Chi-lê, Braxin.

B. Mêhicô, Cuba.

C. Braxin, Áchentina.

D. Nicaragoa, Áchentina.

Câu 17. Mĩ ban hành đạo luật Henxbơttơn nhằm bao vây cấm vận nước nào ?
A. Áchentina B. Panama.

C. Cuba D. Braxin.

Câu 18. Đồng chí Phiđen Caxtơrô đã từng nói về Việt Nam là :
A. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra".

C. "Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam —Hồ Chí Minh —Điện Biên Phủ".

D. "Việt Nam - lương tri của thời đại".

Câu 19. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.

B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc lập.

C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn.

D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng kể.

Câu 20. Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào ?
A. Phần Trung và Nam Mĩ.

B. Vùng Nam Mĩ.

C. Phần lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Câu 21. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?
A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.

B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich, Ăng-gô-la.

C. Thắng lợi của nhân dân Dim-ba-bu-ê.

D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.

Câu 22. Những khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập:
A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tế của các cường quốc phương Tây.

B. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ.

C. Sự bùng nổ về dân số.

D. Tất cả các vấn đề trên

Câu 23. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.

B. Thắng lợi của cách mạng Ê-của-đo.

C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 24. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta.
A. Cuộc vượt biển trở về Cuba trên con tàu Granma.

B. Xây dựng lực lượng ở Xiera Maextơra.

C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.

D. Cuộc tấn công vào La Habana.

Câu 25. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?
A.Bắc Phi

B. Nam Phi

C. Đông Phi

D. Tây Phi

Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ ở châu Phi?
A. 1960 : "Năm châu Phi”.

B. 1962: Angiêri được công nhận độc lập.

C. 1994 : Nên-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da màu đầu tiên.

D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

Câu 27. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?
A. Chủ nghĩa thực dân cũ.

B. Chủ nghĩa thực dân mới.

C. Chủ nghĩa A-pác-thai.

D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 28. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nên-Xơn Man-đê-la?
A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 29. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?
A.Thực dân Anh

B. Đế quốc Mĩ

C. Thực dân Pháp

D. Đế quốc Nhật

Câu 30. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?
A Chế độ phân biệt chủng tộc.

B Chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

D. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 31. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?
Đáp án: D

A. Bãi công của công nhân.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh vũ trang.

D. Cả ba hình thức trên.

Hiển thị đáp án

Câu 32. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
Đáp án: B

A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956).

B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).

C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

Hiển thị đáp án

Câu 33. Nước được mệnh danh là Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh?
A. Ac-hen-ti-na

B. B-ra-xin

C. Cu-ba

D. Mê-hi-cô

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 18 A
Câu 2 C Câu 19 A
Câu 3 C Câu 20 D
Câu 4 B Câu 21 B
Câu 5 C Câu 22 D
Câu 6 A Câu 23 C
Câu 7 C Câu 24 C
Câu 8 A Câu 25 A
Câu 9 B Câu 26 D
Câu 10 C Câu 27 C
Câu 11 A Câu 28 D
Câu 12 B Câu 29 B
Câu 13 C Câu 30 C
Câu 14 D Câu 31 D
Câu 15 C Câu 32 B
Câu 16 C Câu 33 C
Câu 17 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok