TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. Tọa độ điểm và vectơ

Ta có: OM=xi+yj+zk

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

=> Bộ ba số ( x; y; z ) là tọa độ điểm M đối với hệ trục tọa độ Oxyz .

     Ký hiệu: M = ( x; y; z ) hay M( x; y; z ).

Ta có: a=a1i+a2j+a3k

=> Bộ ba số (a1;a2;a3) là tọa độ của vectơ a với hệ trục tọa độ Oxyz .

     Ký hiệu: a=(a1;a2;a3) hay a(a1;a2;a3).

II. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

  • Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a(a1;a2;a3) và b(b1;b2;b3). Ta có:

a+b=(a1+b1;a2+b2;a3+b3)

ab=(a1b1;a2b2;a3b3)

ka=k(a1;a2;a3) với k là số thực

==> Hệ quả:

a=b<=>a1=b1;a2=b2;a3=b3

0=(0;0;0)

a,b cùng phương <=> a1=kb1;a2=kb2;a3=kb3

AB=OBOA=(xBxA;yByA;zBzA)

III. Tích vô hướng

Định lí

  • Trong không gian Oxyz, tích vô hướng của hai vectơ a(a1;a2;a3) và b(b1;b2;b3) xác định bởi:
a.b=(a1.b1+a2.b2+a3.b3)

Ứng dụng

  • Độ dài vectơ:
a=a21+a22+a23
  • Khoảng cách giữa hai điểm: Trong không gian Oxyz cho A(xA,yA,zA)  và B(xB,yB,zB), ta có:
AB=AB=(xBxA)2+(yByA)2+(zBzA)2
  • Góc giữa hai vectơ: Góc giữa a(a1;a2;a3) và b(b1;b2;b3) là φ
cosφ=cos(a,b)=a1b1+a2b2+a3b3a21+a22+a23.b21+b22+b23
  • Đặc biệt: 
ab<=>a1b1+a2b2+a3b3=0

IV. Phương trình mặt cầu

Định lí

  • Trong không gian Oxyz, mặt cầu S có tâm I( a; b; c ) bán kính r có phương trình là:
(xa)2+(yb)2+(zc)2=r2

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok