Trắc nghiệm hình học 12 - Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

 • A. Số mặt của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

 • B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

 • C. Số cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

 • D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • A. Khối lập phương là khối đa diện lồi

 • B. Khối chóp là khối đa diện lồi

 • C. Khối lăng trụ là khối đa diện lồi
 • D. Ghép hai khối đa diện lồi sẽ được một khối đa diện lồi

Câu 3: Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại nào?

 • A. (4; 3)   

 • B. (3; 4)  
 • C. (5; 3)   

 • D. (3; 5)

Câu 4: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

 • A. 8 cạnh    

 • B. 12 cạnh   
 • C. 24 cạnh    

 • D. 30 cạnh

Câu 5: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

 • A. 12 cạnh    

 • B. 20 cạnh    

 • C. 24 cạnh    

 • D. 30 cạnh

Câu 6: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

 • A. 20 cạnh    

 • B. 28 cạnh   

 • C. 30 cạnh   
 • D. 40 cạnh

Câu 7: Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

 • A. Tam giác đều  
 • B. hình vuông   

 • C. ngũ giác đều    

 • D. lục giác đều

Câu 8: Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

 • A. 6 đỉnh  
 • B. 8 đỉnh   

 • C. 10 đỉnh   

 • D. 12 đỉnh

Câu 9: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh nhỏ hơn số mặt?

 • A. Hình tứ diện đều   
 • C. hình 12 mặt đều
 • B. Hình lập phương    
 • D. hình 20 mặt đều

Câu 10: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh lớn hơn số mặt?

 • A. Hình tứ diện đều   
 • B. hình 12 mặt đều
 • C. Hình bát diện đều   
 • D. hình 20 mặt đều

Câu 11: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại A, SAB là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của S lên mặt đáy trùng với trung điểm của AB, cạnh BC tạo với mặt bên (SAC) một góc 45 o . Tính thể tích V của hình chóp đó

 • A. V = 28a3

 • B. V = 612a3

 • C. V= 624a3
 • D. V= 324a3

Câu 12: Cho đa diện (H) có tất cả các mặt đều là tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Tổng các mặt của (H) luôn là một số chẵn
 • B. Tổng các mặt của (H) luôn gấp đôi tổng số đỉnh của (H)

 • C. Tổng số các cạnh của (H) là một số không chia hết cho 3

 • D. Tổng số các cạnh của (H) luôn gấp đôi tổng số các mặt của (H)

Câu 13: Trong các loại khối đa diện đều sau, tìm khối đa diện có số cạnh gấp đôi số đỉnh

 • A. Khối 20 mặt đều     

 • B. Khối lập phương

 • C. Khối bát diện đều    

 • D. Khối 12 mặt đều

Câu 14: Cho khối chóp có đáy là n-giác. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. Số mặt của khối chóp là 2n

 • B. Số cạnh của khối chóp là n+2

 • C. Số đỉnh bằng số mặt và bằng n+1
 • D. Số đỉnh của khối chóp là 2n+1

Câu 15: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một….”

 • A. Hình 12 mặt đều    

 • C. Hình lập phương
 • B. Hình bát diện đều    

 • D. Hình tứ diện đều

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok