Trắc nghiệm hình học 12 - Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian

Trắc nghiệm hình học 12 - Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;1),B(3;5;2) . Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là:

 • A. x32=y+53=z23
 • B. x+32=y53=z+23
 • C. x23=y+35=z32
 • D. x=1+2ty=23tz=1+3t

Câu 2: Trong không gian Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(2;1;1), vuông góc với đường thẳng

                           Δx13=y+11=z3

và song song với mặt phẳng (P):2x3y+z2=0.

 • A. x24=y+15=z17
 • B. x=2+4ty=1+5tz=1+7t
 • C. x=2+4ty=15tz=1+7t
 • D. x=2+4ty=1+5tz=1+7t

Câu 3: Trong không gian Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau : (P):x+y+z1=0,(Q):3x+2y+z+1=0

 • A. x=3+ty=4+2tz=t
 • B. x=3+ty=42tz=1+t
 • C. x=3+ty=42tz=t
 • D. x=13ty=13tz=t

Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0),B(0;3;0),C(0;0;3). Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

 • A. Phương trình của mặt phẳng (ABC) là: x+y+z3=0
 • B. Hình chóp O.ABC là hình chóp tam giác đều
 • C. Phương trình đường thẳng qua O, vuông góc với mặt phẳng (ABC)là:x=t,y=t,z=t
 • D. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC bằng 3

Câu 5: Cho tam giác ABC có A(2;2;1),B(4;4;2),C(2;4;3) . Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường phân giác trong AD của tam giác ABC.

 • A. (-2; 4; -3)
 • B. (6; 0; 5)
 • C. (0; 1; 13)
 • D. (43;13;1)

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d đi qua hai điểm A(2;3;1),B(1;2;4) . Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

 • A. AB = (-1; -1; 5) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng dx21=y31=z+15
 • B. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là: x21=y31=z+15
 • C. Đường thẳng d nằm trong hai mặt phẳng: (P):xy+1=0,(Q):5x+z=0
 • D. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là: x11=y21=z45

Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;0),B(3;5;2) . Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

 • A. x32=y+53=z22
 • B. x=2+3ty=35tz=2+2t
 • C. x=3+2ty=53tz=2+2t
 • D. x=1+2ty=2+3tz=2t

Câu 8: Trong không gian Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(2;3;1), vuông góc với trục Ox, đồng thời d song song với mặt phẳng: (P):x+2y3z=0

 • A. x=2y=3+3tz=1+2t
 • B. x=2y=3+3tz=1+2t
 • C. x=2y=33tz=1+2t
 • D. Đáp án khác

Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho d là đường thẳng đi qua điểm , với m là tham số, và song song với hai mặt phẳng (Oxy),(Oxz). Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

 • A. Tồn tại m để d đi qua gốc tọa độ
 • B. d có một vectơ chỉ phương là: u⃗ = (1; 0; 0)
 • C. Phương trình chính tắc của d là: x=ty=3z=4
 • D. Đường thẳng d nằm trong hai mặt phẳng: (P):y+3=0,(Q):z4=0

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M(2;1;1) và song song với hai mặt phẳng (P):x+y+z1=0 và (Q):x3y2z+1=0 . Trong những khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

 • A. Hai vectơ (1;1;1) và (1;-3;-2) đều vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng d
 • B. Phương trình tham số của đường thẳng d là: x=2+ty=1+3tz=14t
 • C. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ
 • D. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là: x21=y+13=z14

Câu 11: Trong không gian Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M(0;1;1), vuông góc và cắt đường thẳng Δx=14ty=tz=1+4t

 • A. x13=y128=z+120
 • B. x13=y128=z+120
 • C. x13=y+128=z120
 • D. x13=y+128=z120

Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương là u⃗ ; cho đương thẳng d đi qua điểm M’ và có vectơ chỉ phương là