Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 1 Este

Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 1 Este

Câu 1: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

 • A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
 • B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
 • C. CH2=CH-CH2- COO -CH3.
 • D. CH3-COO-CH=CH-CH3.

Câu 2: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau ?

 • A. 2.    
 • B. 3.    
 • C. 4.    
 • D. 5.

Câu 3: Este có mùi dứa là

 • A. isoamyl axetat.    
 • B. etyl butirat.
 • C. etyl axetat.    
 • D. geranyl axctat.

Câu 4: Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

 • A. 6.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Câu 5: Đun nóng este HCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

 • A. CH3COONa và C2H5OH.    
 • B. HCOONa và CH3OH.
 • C. HCOONa và C2H5OH.    
 • D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT). Phần trăm khối lượng của Z trong P là

 • A. 51%.   
 • B. 49%.   
 • C. 66%.   
 • D. 34%.

Câu 7: Cho một este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch thu được hỗn họp rắn Y. Nung Y trong không khí thu được 15,9 gam Na2CO3, 2,24 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Công thức của X là

 • A. CH3COOH.
 • B. C2H5COOH.
 • C. C3H7COOH.
 • D. C4H9COOH.

Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm (E) + NaOH → muối(M) + chất (N). Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là

 • A. CH3COOCH=CH2
 • B. HCOOCH=CH-CH3
 • C. CH2=CH-COOCH3
 • D. HCOOCH2-CH=CH2

Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 gam dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

 • A.HCOOC2H5.    
 • B.HCOOC3H7.
 • C.CH3COOCH3.   
 • D. CH3COOC2H5.

Câu 10: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ?

 • A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).    
 • B. CH3COO[CH2]2OOCCH2CH3.
 • C. CH3OOCCOOCH3.    
 • D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).

Câu 11: Este X chứa vòng benzen có công thức phân từ là C8H8C2. số công thức cấu tạo của X là 

 • A. 3    
 • B. 4    
 • C. 5    
 • D. 6

Câu 12: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức của X là

 • A. HCOOC4H7.    
 • B. CH3COOC3H5
 • C. C2H3COOC2H5.   
 • D. C2H5COOC2H3.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

 • A. C3H6O2
 • B. C2H4O2
 • C. C5H10O2.
 • D. C4H8O2.

Câu 14: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

 • A. 5.
 • B. 9.
 • C. 8.
 • D. 4.

Câu 15: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Cho X tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

 • A. 2.   
 • B. 3.    
 • C. 4.   
 • D.5.

Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ.Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

 • A. 2,52
 • B. 3,28
 • C. 2,72
 • D. 3,36

Câu 17: Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • A. 12,2.
 • B. 16,4.
 • C. 4,10.
 • D. 8,2.

Câu 18: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

 • A. metyl propionat
 • B. etyl axetat.
 • C. vinyl axetat
 • D. metyl axetat.

Câu 19: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm (E) + NaOH → muối(M) + chất (N). Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là

 • A. CH3COOCH=CH2
 • B. HCOOCH=CH-CH3
 • C. CH2=CH-COOCH3
 • D. HCOOCH2-CH=CH2

Câu 20: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

 • A. 4.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 5.

Câu 21: Chọn nhận xét đúng:

 • A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.
 • B. Chất béo là este của glixerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức.
 • C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.
 • D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok