Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 14 Vật liệu polime

Câu 1: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?

 • A. tơ nilon-6,6    
 • B. tơ nitron
 • C. tơ visco    
 • D. tơ xenlulozơ axetat

Câu 2: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:

 • A. tơ nilon-6,6
 • B. tơ tằm
 • C. tơ visco
 • D. tơ capron

Câu 3: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ mol tương ứng là 1:1, X là polime nào dưới đây?

 • A. poli(vinyl clorua) (PVC)
 • B. polipropilen
 • C. tinh bột
 • D. polistiren (PS)

Câu 4: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1,3-đien (butađien) , thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam  Br2. Tỉ lệ số mắt xích (Butađien: stiren) trong loại polime trên là:

 • A. 1:1
 • B. 1:2
 • C. 2:3
 • D. 1:3

Câu 5: Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên " chảo chống dính" là polime có tên gọi nào sau đây?

 • A. Plexiglas- poli (metyl metacrylat)
 • B. Poli (phenol- fomandehit) (PPF)
 • C. Teflon- poli(tetrafloetilen)
 • D. Poli (vinyl clorua) (nhựa PVC)

Câu 6: Một loại cao su Buna-S có phần trăm khối lượng cacbon là 90,225%; m gam cao su này cộng tối đa với 9,6 gam brom. Giá trị của m là:

 • A. 5,32
 • B. 6,36
 • C. 4,80
 • D. 5,74

Câu 7: Mệnh đề nào không chính xác :

 • A. các chất hữu cơ thuộc loại monome trùng ngưng luôn phải có hai nhóm chức trở lên
 • B. các chất hữu cơ có liên kết đôi đều tham gia phản ứng trùng hợp
 • C. polime có nhiệt độ nóng chảy không cố định
 • D. trong thành phần của cao su buna-S không có nguyên tố lưu huỳnh

Câu 8: Một polipeptit  có cấu tạo của mõi mắt xích là (COCH2NHCOCH(CH3)NH)n. Biết khối lượng phân tử trung bình của phân tử polipeptit vào khoảng 128640 đvC . Hãy cho biết trong mỗi phân tử polipeptit có trung bình khoảng bao nhiêu gốc glyxin?

 • A. 1005
 • B. 2000
 • C. 1000
 • D. 2010 

Câu 9: Cao su Buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp

 • A. butađien-1,3 và stiren.    
 • B. butađien-1,3 và lưu huỳnh.
 • C. buten-2 và stiren.    
 • D. butađien-1,3 và nitriri.

Câu 10: Một loại cao su lưu hóa chứa 1,714% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đíunfua -S-S- , giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

 • A. 52
 • B. 25
 • C. 46
 • D. 54

Câu 11: Tơ visco không thuộc loại :

 • A. tơ hóa học 
 • B. tơ tổng hợp
 • C. tơ bán tống hợp
 • D. tơ nhân tạo

Câu 12: Cứ 1.05 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết 0,8 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

 • A. 2:3
 • B. 1:2
 • C. 2:1
 • D. 3:5

Câu 13: Công thức phân tử của cao xu thiên nhiên:

 • A. (C5H8)n
 • B. (C4H8)n
 • C. (C4H6)n
 • D. (C2H4)n

Câu 14: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ bản tổng hợp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 15: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ lần lượt là:

 • A. 150 và 170
 • B. 170 và 180
 • C. 120 và 160
 • D. 200 và 150

Câu 16: Cho các polime sau đây : tơ tằm, sợi bông , len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là:

 • A. tơ tằm, sợi bông,  tơ nitron
 • B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat
 • C. sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6
 • D. tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat

Câu 17: Tiến hành clo hóa poli (vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% cho theo khối lượng. Vậy trung bình có nao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 18: Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng:

 • A. trùng hợp
 • B. trùng ngưng
 • C. đồng trùng hợp
 • D. đồng trùng ngưng

Câu 19: Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenluloz axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

 • A. 3   
 • B. 4    
 • C. 2    
 • D. 5

Câu 20: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna ?

 • A. 2-metylbuta-l,3-đien    
 • B. penta-l,3-đien
 • C. but-2-en    
 • D. buta-l,3-đien

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok