Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 15 Luyện tập Polime và vật liệu polime

Câu 1: Các đồng phân ứng với công thức phân tử  C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

 • A.1.    
 • B. 4.    
 • C.3.    
 • D. 2.

Câu 2: Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

 • A. tơ visco và tơ nilon -6,6
 • B. tơ tằm và tơ vinilon
 • C. tơ nilon-6,6 và tơ capron
 • D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat

Câu 3: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

 • A. trùng hợp vinyl xianua
 • B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
 • C. trùng hợp metyl metacrylat
 • D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Câu 4: Có 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích stiren và butađien trong cao su buna-S là:

 • A. 2:3
 • B. 1:2
 • C. 2:1
 • D. 3:5

Câu 5: nilon-6,6 thuộc loại

 • A. tơ visco   
 • B. poliesste    
 • C. tơ poliamit    
 • D. tơ axetat

Câu 6: Cứ 45,75 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 20 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

 • A. 1:2
 • B. 3:5
 • C. 2:3
 • D. 1:3

Câu 7: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

 • A. Penta-1,3-đien
 • B. Buta-1,3-đien
 • C. 2-metylbuta-1,3-đien
 • D. But-2-en

Câu 8: Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trung bình trong phân tử của loại tơ này gần nhất là:

 • A. 145
 • B. 133
 • C. 118
 • D. 113

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo?

 • A. nilon-6,6; xenlulozơ triaxetat; poli (phenol-fomandehit)
 • B. polibuta-1,3-ddien; poli (vinyl clorua); poli (metyl metacrylat)
 • C. poli stiren; nilon-6,6; polietilen
 • D. polietilen; poli (vinyl clorua); poli (metyl metacrylat)

Câu 10: Poli (vinyl clorua) có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp n của polime này là:

 • A. 560
 • B. 506
 • C. 460
 • D. 600

Câu 11: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (đvC). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là:

 • A. 540 và 550
 • B. 540 và 473
 • C. 680 và 473
 • D. 680 và 550

Câu 12: Phát biểu nào không đúng?

 • A. phản ứng trùng hợp khác phản ứng trùng ngưng
 • B. trùng hợp butađien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất
 • C. phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch
 • D. phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều

Câu 13: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao xu Buna-S là:

 • A. CH2=CHCH=CH2,CH3CH=CH
 • B. CH2=C(CH3)CH=CH2,C6H5CH=CH 2
 • C. CH2=CHCH=CH2, lưu huỳnh
 • D. CH2=CHCH=CH2,C6H5CH=CH2

Câu 14: Trùng hợp hoàn toàn 56,0 lít khí CH3CH=CH2 (đktc) thì thu được m gam polipropilen (nhựa PP). Giá trị của m là: 

 • A. 84,0
 • B. 42,0
 • C. 105,0
 • D. 110,0

Câu 15: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là:

 • A. 453
 • B. 382
 • C. 328

 • D. 479

Câu 16: Loại chất nào sau đây không phải là polime tổng hợp:

 • A. teflon
 • B. tơ tằm
 • C. tơ nilon
 • D. tơ capron

Câu 17: Clo hóa PVC thu được tơ clorin. Trung bình 5 mắt xích PVC thì có một nguyên tử H bị clo hóa. Phần tẳm khối lượng clo trong tơ clorin là:

 • A. 61,38%
 • B. 60,33%
 • C. 63,96%
 • D. 70,45%

Câu 18: Dãy gồm các chất có khả năng phản ứng tạo ra polime là:

 • A. phenol, metyl metacrylat, anilin
 • B. etilen, buta-1,3-đien , cumen
 • C. stiren, axit ađipic, acrilonitrin
 • D. 1,1,2,2-tetrafloeten, clorofom, propilen

Bài 19: Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, người ta cần phải tiến hành qua ít nhất

 • A. 3 phản ứng.
 • B. 4 phản ứng.
 • C. 5 phản ứng.
 •  D. 6 phản ứng.

Câu 20: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

 • A. tơ nilon-6,6
 • B. tơ axetat
 • C. tơ capron
 • D. tơ tằm

Câu 21:Trong một kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích tinh bột là:

 • A. 3,011.1024
 • B. 5,212.1024
 • C. 3,011.1021
 • D. 5,212.1021

Câu 22: Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh:

 • A. cao su lưu hóa
 • B. poli (metyl metacrylat)
 • C. xenlulozơ
 • D. amilopeetin

Câu 23: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?

 • A. polyvinyl(vinyl clorua)    
 • B. polisaccarit
 • C. poli (etylen terephtalat)    
 • D. nilon- 6,6

Bài 24: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

 • A. C6H12O6;C2H5OH;C2H4
 • B. C2H5OH;CH3CHO;C2H4
 • C. C6H12O6;CH3COOH;C2H4
 • D. CH3COOH;C2H5OH;C2H4

Bài 25: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai :

 • A. CaCO3CaOCaC2C2H2C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • B. Tinh bột → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • C. CH4C2H2C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • D. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien  → X.

Câu 26: Cao su lưu hóa có chứa 2,047% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đíunfua -S-S- , giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

 • A. 57
 • B. 46
 • C. 45
 • D. 58

Câu 27: Cho các polime ssu: thủy tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomandehit, PE. Số polime là thành phần chính của chất dẻo là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 5

Câu 28: Polime X có hệ số trùng hợp là 1500 và phân tử khối là 42000. Công thức một mắt xích của X là:

 • A.-CH2CHCl-
 • B. -CH2CH2-
 • C. -CCl=CCl-
 • D. -CHCl-CHCl-

Câu 29: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC . Giá trị của k là:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

Câu 30: Tơ lapsan thuộc loại :

 • A. tơ visco
 • B. tơ poliamit
 • C. tơ axetat
 • D. tơ polieste

Câu 31: Tìm khái niệm đúng trong các khái niêm sau:

 • A. polime là hợp chất có phân tử khối lớn
 • B. monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một
 • C. Cao su là polime thiên nhiên của isopren
 • D. Sợi xenlilozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok