Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Câu 1: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl₂ 1M, thu được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ Y tác dụng với HCl dư thu được 0,896 lít khí H₂ (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của M là:

 • A. 14,08                     
 • B. 17,12                           
 • C. 12,80                     
 • D. 20,90

 • A. Na < Mg < Al < Si
 • B. Si < Al < Mg < Na
 • C. Si < Mg < Al < Na
 • D. Al < Na < Si < Mg

Câu 3: Trộn 8,4 gam bột Fe với 3,6 gam lưu huỳnh rồi  nung nóng ( trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít O2 (đktc) . Giá trị của V là:

 • A. 3,36
 • B. 4,20
 • C. 5,04
 • D. 6,72

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?

 • A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần.
 • B. Trong một nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính lim loại tăng
 • C. Kim loại có độ âm điện bé hơn phi kim trong cùng chu kì
 • D. Đa số các kim loại đều có cấu tạo tinh thể.

Câu 5: Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu trong bình đựng khí oxi, sau một thời gian thu được m gam chất rắn. Đem chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl dư , sau phản ứng hoàn toàn có 3,36 lít (đktc) khí thoát ra và 6,4 gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

 • A. 38,4
 • B. 41,6
 • C. 40,8
 • D. 44,8

Câu 6: X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Các kim loại nhóm IIA là:

 • A. Be và Mg.     
 • B. Mg và Ca.
 • C. Ca và Sr.     
 • D. Sr và Ba.

Câu 7: Nhúng thanh kim loại R (hóa trị không đổi là hóa trị II) vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,04 mol Cu(NO₃)₂. Sau khi phản ứng kết thúc thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO và H₂. Lấy thanh kim loại R ra thấy khối lượng giảm 2,24 gam. Kim loại R là:

 • A. Sn                         
 • B. Mg                               
 • C. Cu                             
 • D. Zn

Câu 8: Hai kim loại đều phản ứng vớ dung dịch C u(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là:

 • A. Fe và Ag
 • B. Al và Ag
 • C. Fe và Au
 • D. Al và Fe

Câu 9: Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO nung nóng. Sau một thời gian thây khối lượng chất rắn trong ống sứ còn lại 16,8 gam . Phằn trăm CuO đã bị khử là:

 • A. 81,5%
 • B. 80%
 • C. 62,5%
 • D. 50% 

Câu 10: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn ta có thể dùng một lượng dư dung dịch:

 • A. CuSO4
 • B. AgNO3
 • C. HCl
 • D. AlCl3

Câu 11: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

 • A. Cu      
 • B. Al      
 • C. Pb      
 • D. Ba

Câu 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

 • A. Zn+Fe(NO3)2
 • B. Ag+Cu(NO3)2
 • C. Fe+Cu(NO3)2
 • D. Cu+AgNO3

Câu 13: Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

 • A. Cu      
 • B. Al      
 • C. Pb      
 • D. Ba

Câu 14: Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

 • A. Cu + ZnCl2                    
 • B. Zn + CuCl2
 • C. Ca + ZnCl2                   

 • D. Zn + ZnCl2

 • A. Al, Mg, Na, K .
 • B. Mg, Al, Na, K.
 • C. K, Na, Mg, Al.
 • D. Na, K, Mg,Al.

Câu 16: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

 • A. Lần lượt NaOH và HCl.
 • B. Lần lượt là HCl và H2SO4.

 • C. Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc nóng.

 • D. Tất a, b, c đều đúng.

Câu 17: Chọn mệnh đề đúng:

 • A. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch bazơ.
 • B. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch axit.
 • C. Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ
 • D. Tất cả các mệnh đề trên đều sai.

Câu 18: R là một kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. Lấy 17,55 gam R tác dụng với 25 gam dung dịch HCl 29,2%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí thì thu được 28,9 gam hỗn hợp rắn gồm hai chất. Kim loại R là:

 • A. Na    
 • B. K    
 • C. Rb    
 • D. Cs

Câu 19: Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

 • A. Cu, Na                    
 • B. Zn, Ag
 • C. Mg, Ni                    
 • D. Cu, Ag

Câu 20: Một hỗn hợp X gồm Cl₂  và O₂. X phản ứng hết 9,6 gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối clorua và oxit. Thành phần phần trăm theo thể tích của Cl₂ trong X là:

 • A. 50,00%               
 • B. 55,56%                       
 • C. 66,67%                    
 • D. 44,44%

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok