Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 18 Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Câu 1: Hòa tan 3g hợp kim Cu-Ag trong dung dịch  HNO3 tạo ra được 7,34g hỗn hợp hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3 . Phần trăm Cu-Ag trong hợp kim lần lượt là:

 • A. 64% và 36%
 • B. 34% và 66%

 • C. 36% và 64%

 • D. 66% và 34%  

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • A. Kim loại xesi được dùng để làm tế bào quang điện
 • B. Kim loại crom được dùng để làm dao cát kính.
 • C. Kim loai bạc dược dùng để làm dây dẫn điện trong gia đình
 • D. Kim loại chì được dùng để chế tạo điện cực trong acquy.

Câu 3: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất dưới dây để khử độc thủy ngân?

 • A. Bột sắt

 • B. Bột lưu huỳnh
 • C. Bột than

 • D. Nước

Câu 4: Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, là những tính chất vật lý chung của kim loại được gây ra bởi

 • A. các electron tự do trong mạng tinh thể và khối lượng nguyên tử kim loại.

 • B. các ion dương kim loại trong mạng tinh thể.

 • C. sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.
 • D. các ion dương kimloại trong mạng tinh thể và khối lượng nguyên tử kim loại.

Câu 5: Một học sinh tiến hành thí nghiệm : Nhúng một thanh đồng vào dung dịch AgNO3 , sau một lúc nhúng tiếp một thanh sắt vào dung dịch này đến phản ứng hoàn toàn. Sau khi thí nghiệm kết thúc, học sinh đó rút ra các kết luận sau :

(I) Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh nhạt.

(II) Khối lượng thanh đồng bị giảm sau phản ứng.

(III) Khối lượng thanh sắt tăng lên sau phản ứng.

Kết luận không đúng là

 • A. (I).    
 • B. (II).    
 • C. (III).    
 • D. (I) (II) và (III)

Câu 6: Hòa tan 10g hỗn hợp hai thanh kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dụng dịch sau phản ứng thu được m gam muôi khan. Giá trị của m là:

 • A. 1,71g

 • B. 17,1g
 • C. 3,42g

 • D. 34,2g

Câu 7: Cho một lượng Fe( dư) vào dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X ( giả thiết chỉ xảy ra quá trình khử N+5N+2) sau đó thêm tiếp một lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, lọc tách kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Hỏi có bao nhiêu phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên?

 • A. 4
 • B. 5

 • C. 6

 • D. 7

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 35,64 gam kim loại. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp trộn vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được m + 0,72 gam kim loại. Giá trị của m là

 • A. 9,84.    
 • B. 8,34.    
 • C. 5,79.    
 • D. 6,96

Câu 9: Có các phản ứng như sau :

1.Fe+2H+Fe2++H2

2. Fe+Cl2FeCl2

3. AgNO3+Fe(NO3)2Fe(NO3)3+Ag

4. Ca+FeCl2 dung dịch → CaCl2+Fe

5. Zn+2FeCl3ZnCl2+2FeCl2

6. 3Fedư+8HNO3 loãng →3Fe(NO3)2+2NO+4H2O

Trong các phản ứng trên, số phản ứng viết không đúng là

 • A. 1    
 • B. 2.    
 • C. 3.    
 • D. 4.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng của kim loại M với HNO3 như sau :

M+HNO3M(NO3)n+NxOy+H2O

Sau khí cân bằng PTHH, hệ số tối giản của HNO3 là

 • A. (3x - 2y)n.    
 • B. (3x - y)n.    
 • C. (2x - 5y)n.    
 • D. (6x - 2y)n.

Câu 11: Cho 4 ion Al3+,Zn2+,Cu2+,Pt2+. Ion nào có tính oxi hóa mạnh hơn Pb2+?

 • A. Chỉ có Cu2+,Pt2+.
 • B. Chỉ có Cu2+

 • C. Chỉ có Al3+

 • D. Chỉ có Al3+,Zn2+

Câu 12: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG: Phản ứng giữa hai cặp oxi hóa – khử sẽ xảy ra theo chiều

 •  A. chất oxi hóa sẽ oxi hóa chất khử, sinh ra chất oxi hóa mới và chất khử mới.

 •  B. chất oxi hóa yếu nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa mạnh và chất khử yếu hơn.

 •  C. chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử yếu nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu và chất khử mạnh hơn.

 •  D. chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn

Câu 13: Cho các phản ứng sau :

a) Cu2++FeCu+Fe2+

b) Cu+2Fe3+Cu2++2Fe2+

c) Fe2++MgFe+Mg2+

Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

 • A. Tính khử : Mg > Fe > Fe2+ > Cu.
 • B. Tính khử: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.
 • C. Tính oxi hoá: Cu2+>Fe3+>Fe2+>Mg2+
 • D. Tính oxi hoá : Fe3+>Cu2+>Fe2+>Mg2+

Câu 14: Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al, Ag người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt?

 • A. Chỉ có Cu

 • B. Chỉ có Cu, Al
 • C. Chỉ có Fe, Pb

 • D. Chỉ có Al

Câu 15: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và một kim loại M có hoá trị không đổi.

Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Phần (1) : tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra 2,128 lít khí (đktc)

Phần (2) : tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo ra 1,792 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5).

Phần trăm khối lượng của M trong X là

 • A 22,44%.    
 • B. 55,33%.    
 • C. 24,47%.    
 • D.11,17%.

Câu 16:Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

(1) AgNO3+Fe(NO3)2Fe(NO3)3+Ag

(2) Mn+2HClMnCl2+H2

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần ính oxi hóa là:

 • A. Ag+,Mn2+,H+,Fe3+

 • B. Mn2+,H+,Ag+,Fe3+

 • C. Mn2+,H+,Fe3+,Ag+
 • D. Ag+,Fe3+,H+,Mn2+

Câu 17: Tính chất hóa học chung của kim loại là

 •  A. tính khử, dễ bị oxi hóa.
 • B. tính oxi hóa, dễ bị khử.

 • C. vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

 • D. tính axit-bazơ.

Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl loãng

(2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

(4) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít CuCl2.

(5) Nhúng thanh Fe vào dung dịch ZnCl2.

(6) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít MgCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là.

 • A. 5   

 • B. 4   

 • C. 3   

 • D. 2

Câu 19: Kết luận nào sau đây là sai ?

 • A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.
 • B. Kim loại dẻo nhất là natri.
 • C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc
 • D. Kim loại nhẹ nhất là liti.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt :

 • A. Nhôm và sắt đều bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc nguội

 • B. Nhôm có tính khử mạnh hơn sắt

 • C. Nhôm và sắt tác dụng với khí Clo dư theo cùng tỉ lệ mol

 • D. Nhôm và sắt đều bền trong không khí ẩm và nước

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok