Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 21 Điều chế kim loại

Câu 1: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: NaCl,CuCl2,FeCl3,ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở catot trước khi khí thoát ra là:

 • A. Fe
 • B. Cu
 • C. Na

D. Zn

Câu 2: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 2,24 lít hồn hợp khí X gồm CO2, CO và 112 (đo ở đktc). Dẫn X qua hổn hợp gồm CuO và Al2O3 dư nung nóng thu dược m gam chất rắn và hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 dư, lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 1,16 gam. Khối lượng kim loại có trong m là

A. 5,12 gam.    

 • B. 1,44 gam.    
 • C. 6,4 gam.   
 • D. 2,7 gam.

Câu 3: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxít bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?

 • A, Zn, Mg, Fe
 • B, Ni, Cu, Ca

C. Fe, Ni Zn

 • D. Fe, Al, Cu

 • A, 3    
 • B. 4   
 • C. 6   

D. 8

Câu 5: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

A. Na, Ca, Al

 • B. Na, Ca, Zn 
 • C. Na, Cu, Al
 • D. Fe, Ca, Al

 • A. Ag, Fe, Pb, Zn,    
 • B. Ag, Pb, Fe, Zn.

C Ag, Fe, Pb, Zn, Mg.    

 • D.Ag, Pb, Fe, Zn, Mg.

Câu 7: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO,FeO,Fe3O4,Fe2O3,Fe,MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

 • A. 28g

B. 26g

 • C. 24g
 • D. 22g 

Câu 8: Trong công nghiệp Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy MgCl2

 • B. Điện phân dung dịch MgSO4
 • C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2
 • D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2

Câu 9: Điện phân 1 lít dung dịch có chứa 18,8 gam Cu(NO3)2 và 29,8 gam KCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp. Sau 1 thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 34,3 gam so với ban đầu. Coi thẻ tích dung dịch không đổi trong quá trình điện phân, Nồng độ các chất trong dung dịch sau khi điện phân là

 • A. KCl 0,1M; KNO3 0,2M ; KOH 0,1M,
 • B. KNO3 0,1 M ; KCl 0,2 M
 • C. KCl 0,05M ; KNO3 0,2M ; KOH 0,15M

D. KNO3 0,2M , KOH 0,2M

Câu 10: Điện phân ( với điện cực Pt)  200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì ngừng lại. Để yên dung dịch cho đến khi khối lượng catot không đổi , lúc đó khối lượng catot tăng thêm 3,2g so với lúc chưa điện phân . Nồng độ mol của dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là:

 • A. 0,5M
 • B. 0,9M

C. 1M

 • D. 1,5M

(1) Cho kẽm tác dụng với dung dịch AgNO3.

(2) Điện phân dung dịch AgNO3.

(3) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch NaOH sau đó thu lấy kết tủa đem nhiệt phân.

(4) Nhiệt phân AgNO3.

Trong các cách điều chế trên, có bao nhiêu cách có thể áp dụng để điều chế Ag từ AgNO3 ?

 • A. 1   
 • B. 2   
 • C. 3   

D. 4

Câu 12: Cho các chất sau đây : NaOH,Na2CO3,NaCl,NaNO3 và Na2SO4. Có bao nhiêu chất điều chế được Na chỉ băng 1 phản ứng ?

 • A. 1   

B. 2    

 • C. 3   
 • D. 4

Câu 13: Hòa tan 40 gam muối CdSO4 bị ẩm vào nước. Để điện phân hết cadimi trong dung dịch cần dùng dòng điện 2,144A và thời gian 4 giờ . Phần trăm nước chứa trong muối là:

 • A. 18,4%

B. 16,8%

 • C. 18,6%
 • D. 16%

A. 0,224 lít;    

 • B. 0,672 lít.    
 • C. 0,075 lít.    
 • D. 0,025 lít.

Câu 15: Từ Mg(OH)2 người ta điều chế Mg băng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Điện phân MgOH2 nóng chảy

2. Hòa tan Mg(OH)2 vào dung dịch HCl sau đó điện phân dung dịch MgCl2 có màng ngăn

3. Nhiệt phân Mg(OH)2 sau đó khử MgO bằng CO hoặc H2 ở nhiệt độ cao

4. Hòa tan Mg(OH)2 vào dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau đó điện phân

 • A. 1 và 4
B. Chỉ có 4

 • C. 1, 3 và 4
 • D. Cả 1, 2, 3 và 4

Câu 16: Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3,MgO,Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:

A. MgO, Fe, Cu.

 • B. Mg, Fe, Cu, Al.
 • C. MgO, Fe3O4,Cu,Al2O3.
 • D. Mg, FeO, Cu.

Câu 17: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là:

 • A. Al và Mg
 • B. Na và Fe

C. Cu và Ag

 • D. Mg và Zn

Câu 18: Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về:

 • A. Catot và bị oxi hoá.
 • B. Anot và bị oxi hóa.

C. Catot và bị khử.

 • D. Anot và bị khử

Câu 19: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau : CaCl2,FeCl3,ZnCl2,CuCl2. Ion đầu tiên bị khử ở catot là: 

 • A. Cl

B. Fe3+

 • C. Zn2+
 • D. Cu2+

Câu 20: Mộ loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là:

A. 56% Fe và 4,7% Si

 • B. 54% Fe và 3,7% Si
 • C. 53% Fe và 2,7% Si
 • D. 52% Fe và 4,7% Si

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok