Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 22 Luyện tập Tính chất của kim loại

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • A. Trong công nghiệp kim loại Al bằng phương pháp điện phân  Al2O3 nóng chảy
 • B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH
 • C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc nguội
 • D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử 

Câu 2: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

 • A. Al2O3,Ba(OH)2,Ag
 • B. CuO,NaCl,CuS
 • C. FeCl3,MgO,Cu
 • D. BaCl2,Na2CO3,FeS

Câu 3: Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết 

 • A. ion
 • B. hidro
 • C. cộng hóa trị không cực
 • D. cộng hóa trị có cực

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II)
 • B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe
 • C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội
 • D. Trong phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử

Câu 5: Ở trạng thái cơ bản , nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L ( lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là: 

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 5

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau :

1. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường

2. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) 

3. Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư)

4. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) 

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3

Câu 7: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là:

 • A. K và Cl2
 • B. K, H2 và Cl2
 • C. KOH, H2 và Cl2
 • D. KOH,  O2 và HCl

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • A. SiO2 là oxit axit
 • B. Đốt cháy hoàn toàn CH4 bằng oxi , thu được CO2 và H2O
 • C. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục
 • D. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử
 • B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa-khử
 • C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện
 • D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại

Câu 10: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được:

 • A. không thay đổi
 • B. giảm xuống
 • C. tăng lên sau đó giảm xuống
 • D. tăng lên

Câu 11: Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 và khí O3 bằng phương pháp hóa học

 • A. Dung dịch KI và hồ tinh bột
 • B. Dung dịch NaOH
 • C. Dung dịch H2SO4
 • D. Dung dịch CuSO4

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Cu(OH)2 tan đươc trong dung dịch NH3
 • B. Cr(OH)2  là hidroxit lưỡng tính 
 • C. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl
 • D. Khi NH3 khử được CuO nung nóng

Câu 13: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây ?

 • A. MgSO4,CuSO4
 • B. NaCl,AlCl3
 • C. CuSO4,AgNO3
 • D. AgNO3,NaCl

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là:

 • A. 2x = y + 2z
 • B. 2x = y + z
 • C. x = y - 2z
 • D. y = 2x

Câu 15: Số proton và số notron có trong một nguyên tử nhôm 2713Al lần lượt là:

 • A. 13 và 14
 • B. 13 và 15
 • C. 12 và 14
 • D. 13 và 13

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau :

1. Cho Al vào dung dịch HCl

2. Cho Al vào dung dịch AgNO3
3. Cho Na vào H2O

4. Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11) là:

 • A. 1s22s22p53s2
 • B. 1s22s22p63s1
 • C. 1s22s22p63s2
 • D. 1s22s22p43s1

Câu 18: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là:

 • A. FeO
 • B. Cu
 • C. CuO
 • D. Fe

Câu 19: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO,CO2,H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng . Thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) . Phần trăm thể tích khí CO trong X là:

 • A. 57,15%
 • B. 14,28%
 • C. 28,57%
 • D. 18,42% 

Câu 20: Dãy gồm các km loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

 • A. Na, K, Ca
 • B. Na, K, Ba
 • C. Li, Na, Mg
 • D. Mg, Ca, Ba

Câu 21: Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây không đúng?

 • A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg<Al <W
 • B. Tính cứng : Cs< Fe< W< Cr
 • C. Tính dẫn điện và nhiệt : Fe< Al< Au< Cu< Ag
 • D. Tính dẻo: Al< Au< Ag

Câu 22: Cho các kim loại : Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl,CuSO4,FeCl2,FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 23: Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là:

 • A. Zn(NO3)2 và AgNO3
 • B. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2
 • C. Al(NO3)3 và Zn(NO3)2
 • D. Al(NO3)3 và AgNO3

Câu 24: Cho a mol Al và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+, sau phản ứng thu được chất rắn goomg 3 kim loại. Giá trị của a cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

 • A. 23c+13d23b<a<23c+13d
 • B. 23c+13d23ba<23c+13d
 • C. 23c+13d23b<a23c+13d
 • D. 23c+13d23ba23c+13d

Câu 25: Cho 1,68 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X gồm AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 xM. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 2,58 gam chất rắn Z. Giá trị của x là:

 • A. 0,23M
 • B. 0,25M
 • C. 0,125M
 • D. 0,1M   

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok