Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Câu 1: Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hóa. Trong thực tế, có thể dùng kim loại nào sau đây để làm điện cực bảo về?

 • A. Na
 • B. Zn
 • C. Sn
 • D. Cu

Câu 2: Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M:

4M(NO3)n+2n H2Odpdd4M+4nHNO3+n O2

Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Ag có bao nhiêu kim loại có thể áp dụng sơ đồ điều chế trên?

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3

Câu 3: Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16 gam kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lít (đktc). Kim loại M là:

 • A. Mg
 • B. Cu
 • C. Ca
 • D. Zn

Câu 4: Một học sinh đã đưa ra các phương án điều chế kim loại Mg như sau:

1. Kết tủa Mg(OH)2 từ dung dịch MgCl2, nhiệt phân lấy MgO rồi khử bằng H2 ở nhiệt độ cao để điều chế Mg

2. Dùng kim loại mạnh đẩy Mg ra khỏi dung dịch MgCl2

3. Điện phân dung dịch MgCl2 để thu được Mg

4. Cô cạn dung dịch MgCl2, điện phân nóng chảy để thu được Mg

Trong các phương án trên cáo bao nhiêu phương án có thể áp dụng để điều chế Mg?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 5: Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân có thể là dung dịch nào sau đây?

 • A. CuSO4
 • B. AgNO3
 • C. KCl
 • D. K2SO4

Câu 6: Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4,Al2(SO4)3 và H2SO4 quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là:

 • A. 2H2O+2eH2+2OH
 • B. Na++1eNa
 • C. Al3++3eAl
 • D. 2H++2eH2

Câu 7: Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3,MgO,Fe3O4,CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư) khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:

 • A. MgO, Fe, Cu
 • B. Mg, Fe, Cu
 • C. MgO, Fe3O4, Cu
 • D. Mg, FeO, Cu

Câu 8: Hòa tan hỗn hợp gồm FeCl3,Fe2(SO4)3,CuCl2 và CuSO4 vào nước thành 200 ml dung dịch A. Điện phân 100 ml dung dịch A cho đến khi hết ion Cl thì dừng điện phân thấy catot tăng 6,4 gam, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 17,05 gam. Dung dịch sau điện phân phản ứng với NaOH vừa đủ thu được kết tủa B, Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam hỗn hợp hai oxit kim loại. Cô cạn 100 ml dung dịch A thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

 • A. 48,25
 • B. 57,85
 • C. 67,45
 • D. 38,65

Câu 9: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M và FeSO4 0,3M với điện cực trơ và dòng điện I=5A. Sau 60 phút , khối lượng catot tăng lên là:

 • A. 5,97 gam
 • B. 6,40 gam
 • C. 3,36 gam
 • D. 9,76 gam

Câu 10: Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4, khuấy nhẹ cho đến hết màu xanh , nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,76 gam. Nồng độ dung dịch CuSO4 trước phản ứng là:

 • A. 0,01M
 • B. 0,02M
 • C. 0,03M
 • D. 0,04M

Câu 11: Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép ( là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khí. Hiện tượng quan sát được là:

 • A. sơi dây kẽm bị ăn mòn
 • B. kim loại sắt trong thanh thép bị ăn mòn
 • C. sợi dây kẽm và sắt trong thanh thép bị ăn mòn
 • D. hiện tượng ăn mòn không xảy ra

Câu 12: Một mẫu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe và Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu , có thể ngâm mẫu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?

 • A. HNO3
 • B. HCl
 • C. AgNO3
 • D. Fe(NO3)3

Câu 13: Cho lá kẽm lần lượt vào từng dung dịch muối tan sau: CuSO4,AlCl3,Pb(NO3)2,Mg(NO3)2,FeCl2,FeCl3,NaNO3,AgNO3. Sau một thời gian nhấc thanh kẽm ra cân lại. Số trường hợp khối lượng lá kẽm giảm đi là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 7

Câu 14: Cho a mol Mg vào dung dịch có chứa 0,01 mol CuSO4 và 0,01 mol FeSO4. Sau khi phản ứng kết thú thu được dung dịch A có 2 muối. Vậy a có giá trị trong khoảng nào sau đây

 • A. 0<a0,01
 • B. 0,01a0,02
 • C. 0,01a<0,02
 • D. a0,02

Câu 15: Sắt tây là hợp kim của thiếc và sắt, trong đó thiếc bao phủ bên ngoài thép. Khi bề mặt bị xước sâu, có thể quan sát được hiện tượng nào sau đây?

 • A. Tại vị trí xước xảy ra ăn mòn điện hóa. Kim loại sắt là cực âm, bị ăn mòn điện hóa
 • B. Tại vị trí xước xảy ra ăn mòn điện hóa. Kim loại sắt là cực dương, bị ăn mòn điện hóa
 • C. Do thiếc đã tạo thành lớp oxit bền nên không có hiện tượng ăn mòn kim loại
 • D. Cả sắt và thiếc sẽ cùng bi ăn mòn điện hóa do cả hai cùng có khả năng tác dụng với oxit không khí

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp muối gồm ACO3;BCO3;R2CO3 (A, B là kim loại nhóm IIA; R là kim loại IA) bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thu được 8,96 lít khí ở đktc. Khối lượng muối trong dịch thu được là:

 • A. 63,2 gam
 • B. 70,4 gam
 • C. 38,4 gam
 • D. 84,2 gam

Câu 17: Điện phân 200 ml dung dịch chứa hai muối Cu(NO3)2 xM và AgNO3 yM với cường độ dòng điện là 0,804A, thời gian điện phân là 2 giờ, người ta thấy khối lượng catot tăng thêm 3,44 gam. Giá trị của y là:

 • A. 0,1
 • B. 0,02
 • C. 0,04
 • D. 0,05

Câu 18:Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,344 lít hidro (đktc) và dung dịch chứa 10 gam muối. Giá trị của m là:

 • A. 9,52
 • B. 10,27
 • C. 8,98
 • D. 7,25

Câu 19:Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 đến sắt cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc) . Khối lượng sắt thu được là:

 • A. 15 gam
 • B. 16 gam
 • C. 17 gam
 • D. 18 gam

Câu 20:Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

 • A. Na, Cu, Al
 • B. Fe, Ca, Al
 • C. Na, Ca, Zn
 • D. Na, Ca, Al

Câu 21:Tiến hành các thí nghiệm sau:

1. Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4, và H2SO4 loãng

2. Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2

3. Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 và HNO3

4. Cho lá Zn vào dung dịch HCl

Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4

Câu 22: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã tham gia phản ứng là:

 • A. 8,96 lít
 • B. 6,72 lít
 • C. 17,92 lít
 • D. 11,20 lít

Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau:

1. Cho Zn vào dung dịch AgNO3

2. Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

3. Cho Na vào dung dịch CuSO4

4. Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng

Trong các thí nghiệm trên , các thí nghiệm có tạo thành kim loại là:

 • A. 3 và 4
 • B. 1 và 2
 • C. 2 và 3
 • D. 1 và 4

Câu 24:Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M(có hóa trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hốn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M là:

 • A. Be
 • B. Cu
 • C. Ca
 • D. Mg

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok