TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

I. Phương trình tham số của đường thẳng

Định lí

  • Trong không gian Oxyz cho đường thẳng Δ đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và nhận a=(a1,a2;a3) làm vectơ chỉ phương.
  • Điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z) nằm trên Δ là có một số thực t sao cho:
x=x0+ta1y=y0+ta2z=z0+ta3 

II. Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau

1. Hai đường thẳng song song

Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

  • d // d' <=> d//d<=>a=kaMdMd
  • dd<=>a=kaMdMd

2. Hai đường thẳng cắt nhau

Cho d: x=x0+ta1y=y0+ta2z=z0+ta3 và d': x=x0+ta1y=y0+ta2z=z0+ta3

  • d và d cắt nhau <=> x0+ta1=x0+ta1y0+ta2=y0+ta2z0+ta3=z0+ta3 có đúng  một nghiệm.

3. Hai đường thẳng chéo nhau

  • d và d chéo nhau <=> x0+ta1=x0+ta1y0+ta2=y0+ta2z0+ta3=z0+ta3 vô nghiệm.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok