Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 6 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây

Câu 1. Đâu là hình ảnh giá thể là vỏ cây thông?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: vỏ cây thông

+ Đáp án B: Đá trân châu Perlite

+ Đáp án C: Đá Vermiculite

Câu 2. Đâu là giá thể vô cơ?

A. Rêu than bùn

B. Đá trân châu Perlite

C. Mùn cưa

D. Vỏ cây thông

Đáp án đúng: B

Giải thích: Rêu than bùn, mùn cưa, vỏ cây thông đều là giá thể hữu cơ.

Câu 3. Đâu là hình ảnh giá thể là đá trân châu Perlite?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: vỏ cây thông

+ Đáp án B: Đá trân châu Perlite

+ Đáp án C: Đá Vermiculite

Câu 4. Đâu là hình ảnh giá thể là đá Vermiculite?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Công nghệ trồng trọt 10

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: vỏ cây thông

+ Đáp án B: Đá trân châu Perlite

+ Đáp án C: Đá Vermiculite

Câu 5. Có mấy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể trồng cây được giới thiệu?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể trồng cây được giới thiệu:

+ Công nghệ sản xuất viên nén sơ dừa.

+ Công nghệ sản xuất giá thể sỏi nhẹ keramzit.

Câu 6. Có mấy nhóm giá thể chính?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 nhóm giá thể chính:

+ Giá thể hữu cơ

+ Giá thể vô cơ

Câu 7. Giá thể có loại nào sau đây?

A. Giá thể hữu cơ

B. Giá thể vô cơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 nhóm giá thể chính:

+ Giá thể hữu cơ

+ Giá thể vô cơ

Câu 8. Giá thể hữu cơ có nguồn gốc từ đâu?

A. Thực vật

B. Động vật

C. Thực vật và động vật

D. Đá, cát, sỏi

Đáp án đúng: C

Giải thích: Giá thể vô cơ mới có nguồn gốc từ đá, cát, sỏi.

Câu 9. Giá thể vô cơ có nguồn gốc từ đâu?

A. Thực vật

B. Động vật

C. Thực vật và động vật

D. Đá, cát, sỏi

Đáp án đúng: D

Giải thích: Giá thể hữu cơ có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

Câu 10. Đâu là giá thể hữu cơ?

A. Rêu than bùn

B. Đá trân châu Perlite

C. Đá Vermiculite

D. Sỏi nhẹ Keramzit

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đá trân châu Perlite, đá Vermiculite, Sỏi nhẹ Keramzit đều là giá thể vô cơ.

Câu 11. Đâu là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể trồng cây?

A. Công nghệ sản xuất viên nén sơ dừa.

B. Công nghệ sản xuất giá thể sỏi nhẹ keramzit.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể trồng cây được giới thiệu:

+ Công nghệ sản xuất viên nén sơ dừa.

+ Công nghệ sản xuất giá thể sỏi nhẹ keramzit.

Câu 12. Quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa gồm mấy bước?

A. 1        B. 3

C. 5        D. 7

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa gồm 7 bước:

+ Bước 1: Dừa nguyên liệu

+ Bước 2: Tách vỏ dừa

+ Bước 3: Tách mụn dừa thô

+ Bước 4: Xử lí tannin, lignin

+ Bước 5: Ủ

+ Bước 6: Ép viên

+ Bước 7: Thành phẩm

Câu 13. Bước đầu tiên của quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa là:

A. Dừa nguyên liệu

B. Tách vỏ dừa

C. Tách mụn dừa thô

D. Xử lí tannin, lignin

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa gồm 7 bước:

+ Bước 1: Dừa nguyên liệu

+ Bước 2: Tách vỏ dừa

+ Bước 3: Tách mụn dừa thô

+ Bước 4: Xử lí tannin, lignin

+ Bước 5: Ủ

+ Bước 6: Ép viên

+ Bước 7: Thành phẩm

Câu 14. Bước thứ hai của quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa là:

A. Dừa nguyên liệu

B. Tách vỏ dừa

C. Tách mụn dừa thô

D. Xử lí tannin, lignin

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa gồm 7 bước:

+ Bước 1: Dừa nguyên liệu

+ Bước 2: Tách vỏ dừa

+ Bước 3: Tách mụn dừa thô

+ Bước 4: Xử lí tannin, lignin

+ Bước 5: Ủ

+ Bước 6: Ép viên

+ Bước 7: Thành phẩm

Câu 15. Bước thứ ba của quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa là:

A. Dừa nguyên liệu

B. Tách vỏ dừa

C. Tách mụn dừa thô

D. Xử lí tannin, lignin

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình sản xuất giá thể viên nén xơ dừa gồm 7 bước:

+ Bước 1: Dừa nguyên liệu

+ Bước 2: Tách vỏ dừa

+ Bước 3: Tách mụn dừa thô

+ Bước 4: Xử lí tannin, lignin

+ Bước 5: Ủ

+ Bước 6: Ép viên

+ Bước 7: Thành phẩm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok