Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 2 Phân loại cây trồng

Câu 1. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo chu kì sống?

A. Nhóm cây hàng năm

B. Nhóm cây lâu năm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo chu kì sống, cây trồng được phân làm 2 loại:

+ Nhóm cây hàng năm

+ Nhóm cây lâu năm

Câu 2. Theo khả năng hóa gỗ của thân, cây trồng được phân làm mấy nhóm?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo khả năng hóa gỗ của thân, cây trồng được phân làm 2 nhóm:

+ Nhóm cây thân gỗ

+ Nhóm cây thân thảo

Câu 3. Theo chu kì sống, cây trồng được phân làm mấy loại?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo chu kì sống, cây trồng được phân làm 2 loại:

+ Nhóm cây hàng năm

+ Nhóm cây lâu năm

Câu 4. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo khả năng hóa gỗ?

A. Nhóm cây thân gỗ

B. Nhóm cây thân thảo

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo khả năng hóa gỗ của thân, cây trồng được phân làm 2 nhóm:

+ Nhóm cây thân gỗ

+ Nhóm cây thân thảo

Câu 5. Dựa vào đặc tính sinh vật học, có mấy cách phân loại cây trồng?

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dựa vào đặc tính sinh vật học, có 3 cách phân loại cây trồng:

1. Phân loại theo chu kì sống

2. Phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

3. Phân loại theo số lượng lá mầm

Câu 6. Theo nguồn gốc, cây trồng được phân làm mấy loại?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo nguồn gốc, cây trồng được phân làm 3 loại:

+ Nhóm cây ôn đới

+ Nhóm cây nhiệt đới

+ Nhóm cây á nhiệt đới

Câu 7. Nhóm cây trồng nào sau đây được phân loại theo nguồn gốc?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây nhiệt đới

C. Nhóm cây á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Theo nguồn gốc, cây trồng được phân làm 3 loại:

+ Nhóm cây ôn đới

+ Nhóm cây nhiệt đới

+ Nhóm cây á nhiệt đới

Câu 8. Nhóm cây ôn đới bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu:

A. Ôn đới

B. Nhiệt đới

C. Á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu ôn đới

+ Nhóm cây nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu nhiệt đới

+ Nhóm cây á nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu á nhiệt đới

Câu 9. Nhóm cây nhiệt đới bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu:

A. Ôn đới

B. Nhiệt đới

C. Á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu ôn đới

+ Nhóm cây nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu nhiệt đới

+ Nhóm cây á nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu á nhiệt đới

Câu 10. Nhóm cây á nhiệt đới bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu:

A. Ôn đới

B. Nhiệt đới

C. Á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu ôn đới

+ Nhóm cây nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu nhiệt đới

+ Nhóm cây á nhiệt đới: bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu á nhiệt đới

Câu 11. Dựa vào đặc tính sinh vật học, có cách phân loại cây trồng nào?

A. Phân loại theo chu kì sống

B. Phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

C. Phân loại theo số lượng lá mầm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Dựa vào đặc tính sinh vật học, có 3 cách phân loại cây trồng:

1. Phân loại theo chu kì sống

2. Phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

3. Phân loại theo số lượng lá mầm

Câu 12. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo nguồn gốc?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây hàng năm

C. Nhóm cây thân thảo

D. Nhóm cây một lá mầm

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: phân loại theo nguồn gốc

+ Nhóm cây hàng năm: phân loại theo chu kì sống

+ Nhóm cây thân thảo: phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

+ Nhóm cây một lá mầm: phân loại theo số lượng lá mầm

Câu 13. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo chu kì sống ?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây hàng năm

C. Nhóm cây thân thảo

D. Nhóm cây một lá mầm

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: phân loại theo nguồn gốc

+ Nhóm cây hàng năm: phân loại theo chu kì sống

+ Nhóm cây thân thảo: phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

+ Nhóm cây một lá mầm: phân loại theo số lượng lá mầm

Câu 14. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây hàng năm

C. Nhóm cây thân thảo

D. Nhóm cây một lá mầm

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: phân loại theo nguồn gốc

+ Nhóm cây hàng năm: phân loại theo chu kì sống

+ Nhóm cây thân thảo: phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

+ Nhóm cây một lá mầm: phân loại theo số lượng lá mầm

Câu 15. Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo số lượng lá mầm?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây hàng năm

C. Nhóm cây thân thảo

D. Nhóm cây một lá mầm

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: phân loại theo nguồn gốc

+ Nhóm cây hàng năm: phân loại theo chu kì sống

+ Nhóm cây thân thảo: phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân

+ Nhóm cây một lá mầm: phân loại theo số lượng lá mầm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok