Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 3 Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 3 Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Câu 1. Kĩ thuật canh tác được áp dụng hợp lí kết hợp với việc chăm sóc tốt sẽ giúp cây trồng:

A. Sinh trưởng, phát triển tốt

B. Phòng tránh bệnh hại

C. Cho năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Áp dụng các biện pháp kĩ thuật canh tác hợp lí, chăm sóc tốt giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tránh sâu bệnh hại, cho năng suất và chất lượng tốt.

Câu 2. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua yếu tố nào sau đây?

A. Cường độ chiếu sáng

B. Chất lượng ánh sáng

C. Thời gian chiếu sáng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua 3 yếu tố:

+ Cường độ chiếu sáng

+ Chất lượng ánh sáng

+ Thời gian chiếu sáng

Câu 3. Yếu tố chính đầu tiên tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Đáp án đúng: A

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Câu 4. Yếu tố chính thứ hai tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Câu 5. Yếu tố chính thứ batác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Câu 6. Cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính?

A. 1        B. 3

C. 5        D. 7

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Câu 7. Nhiệt độ ảnh hưởng đến mấy quá trình của cây trồng?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nhiệt độ ảnh hưởng đến 2 quá trình của cây trồng:

+ Quá trình sinh lí của cây trồng

+ Quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng

Câu 8. Nhiệt độ ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến quá trình sinh lí của cây trồng

B. Ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nhiệt độ ảnh hưởng đến 2 quá trình của cây trồng:

+ Quá trình sinh lí của cây trồng

+ Quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp

B. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất hô hấp

D. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất quang hợp

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất quang hợp

Câu 10. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua mấy yếu tố?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua 3 yếu tố:

+ Cường độ chiếu sáng

+ Chất lượng ánh sáng

+ Thời gian chiếu sáng

Câu 11. Yếu tố chính thứ tư tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Câu 12. Thành phần của cây trồng chứa bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thành phần của cây trồng chứa trên 60 nguyên tố hóa học. trong đó, có 14 nguyên tố thiết yếu được coi là dinh dưỡng của cây trồng.

Câu 13. Có bao nhiêu nguyên tố được coi là dinh dưỡng của cây trồng?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Đáp án đúng: A

Giải thích: Thành phần của cây trồng chứa trên 60 nguyên tố hóa học. trong đó, có 14 nguyên tố thiết yếu được coi là dinh dưỡng của cây trồng.

Câu 14. Vai trò của đất với cây trồng là:

A. Cung cấp nước cho cây

B. Dự trữ nước cho cây

C. Cung cấp dinh dưỡng cho cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đất dự trữ và cung cấp nước, dinh dưỡng cho cây; trao đổi khí giữ rễ với môi trường; giữ cho cây đứng vững.

Câu 15. Yếu tố chính thứ năm tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Dinh dưỡng

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Đáp án đúng: A

Giải thích: Cây trồng có mối quan hệ với 7 yếu tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok