Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 5 Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng

Câu 1. Biện pháp thứ tư cải tạo đất xám bạc màu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 5 biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu:

1. Làm đất

2. Thủy lợi

3. Bón phân

4. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

5. Trồng cây cải tạo đất

Câu 2. Biện pháp thứ ba cải tạo đất xám bạc màu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 5 biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu:

1. Làm đất

2. Thủy lợi

3. Bón phân

4. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

5. Trồng cây cải tạo đất

Câu 3. Có mấy nguyên nhân dẫn đến đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 nguyên nhân dẫn đến đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá:

+ Khí hậu

+ Địa hình

+ Con người

Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là gì?

A. Do khí hậu

B. Do địa hình

C. Do con người

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 nguyên nhân dẫn đến đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá:

+ Khí hậu

+ Địa hình

+ Con người

Câu 5. Có mấy biện pháp cải tạo đất mặn?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 biện pháp cải tạo đất mặn:

+ Thủy lợi

+ Bón vôi

+ Trồng cây chịu mặn

Câu 6. Có mấy biện pháp bảo vệ đất trồng?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 biện pháp bảo vệ đất trồng:

+ Biện pháp canh tác

+ Biện pháp thủy lợi

+ Biện pháp bón phân

Câu 7. Đâu là biện pháp giúp bảo vệ đất trồng?

A. Biện pháp canh tác

B. Biện pháp thủy lợi

C. Biện pháp bón phân

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 biện pháp bảo vệ đất trồng:

+ Biện pháp canh tác

+ Biện pháp thủy lợi

+ Biện pháp bón phân

Câu 8. Có mấy biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu?

A. 1        B. 3

C. 5        D. 7

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 5 biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu:

1. Làm đất

2. Thủy lợi

3. Bón phân

4. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

5. Trồng cây cải tạo đất

Câu 9. Biện pháp đầu tiên cải tạo đất xám bạc màu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 5 biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu:

1. Làm đất

2. Thủy lợi

3. Bón phân

4. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

5. Trồng cây cải tạo đất

Câu 10. Biện pháp thứ hai cải tạo đất xám bạc màu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 5 biện pháp chính cải tạo đất xám bạc màu:

1. Làm đất

2. Thủy lợi

3. Bón phân

4. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lí

5. Trồng cây cải tạo đất

Câu 11. Để cải tạo đất mặn, người ta dùng cách nào?

A. Thủy lợi

B. Bón vôi

C. Trồng cây chịu mặn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 biện pháp cải tạo đất mặn:

+ Thủy lợi

+ Bón vôi

+ Trồng cây chịu mặn

Câu 12. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là:

A. Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

B. Đất chứa nhiều muối hòa tan

C. Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

D. Có tính chua với pH < 4,5

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất chứa nhiều muối hòa tan

+ Đất phèn: Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH < 4,5

Câu 13. Đất mặn là:

A. Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

B. Đất chứa nhiều muối hòa tan

C. Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

D. Có tính chua với pH < 4,5

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất chứa nhiều muối hòa tan

+ Đất phèn: Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH < 4,5

Câu 14. Đất phèn là:

A. Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

B. Đất chứa nhiều muối hòa tan

C. Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

D. Có tính chua với pH < 4,5

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất chứa nhiều muối hòa tan

+ Đất phèn: Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH < 4,5

Câu 15. Đất xám bạc màu là:

A. Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

B. Đất chứa nhiều muối hòa tan

C. Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

D. Có tính chua với pH < 4,5

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp đất mặt bị chuyển đi nơi khác do tác động của các yếu tố vật lí hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất chứa nhiều muối hòa tan

+ Đất phèn: Đất có tiến trình hình thành sản sinh ra lượng sulfuric acid ảnh hưởng lâu dài đến đặc tính chủ yếu của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH < 4,5

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok